/
2019-01-24 05:32:10 |

Aktualności

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 59

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski

Ważność: od godz. 10:00 dnia 24.09.2018 do godz. 18:00 dnia 24.09.2018

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu.

 
Obrazek
Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.
Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.
Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia
i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.
więcej
Obrazek W dniu dzisiejszym, tj. 6.09.2018 r., dyżur pani Radnej mgr Kingi Fabińskiej został odwołany. W razie potrzeby prosimy o kontakt na adres radnafabinska@gmail.com lub pod numerem telefonu 669102637

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2018
 
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.


 
więcej

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
 
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 
w zakresie Wspierania inicjatyw w celu utworzenia i rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, poprzez szkolenia i konsultacje

 
więcej
Obrazek
Spotkanie informacyjne
Burmistrz Błażowej informuje, iż w dniu 5 września 2018 roku (środa) o godz. 18:00 w auli Gimnazjum Publicznego w Błażowej, Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa odbędzie się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe.
W spotkaniu będzie uczestniczył Wykonawca montażu instalacji kotłów na biomasę.
Przedmiotem spotkania będzie m.in.:
- omówienie zasad montażu instalacji przez Wykonawcę,
- informacja o wysokości kolejnych transz wpłaty wkładu własnego za poszczególne instalacje,
- informacja o warunkach i terminach podpisywania umów oraz aneksów do umowy zasadniczej,
- sprawy różne.
Proszę o niezawodne przybycie.

 
Obrazek  
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Gminy Błażowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( (Dz.U.2018.1508 t.j.); obecnie wynosi ona 514 zł netto
 
W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 
Obrazek
Zmiana w ustawie – Prawo łowieckie
Poszkodowani rolnicy zgłaszają szkody do Kół Łowieckich – dzierżawcy obwodu łowieckiego.
 
 Urząd Miejski w Błażowej informuje, że 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r, poz. 1507), która zmienia m.in. sposób zgłaszania i szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
Od 23 sierpnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Aktualne adresy, na które należy przesyłać wnioski o szacowanie szkód zamieścimy na stronie internetowej Gminy Błażowa po otrzymaniu ich od poszczególnych dzierżawców obwodów łowieckich.
 
         Wnioski o szacowanie szkód łowieckich złożone do Burmistrza Błażowej przed 23.08.2018 r. rozpatrywane są według przepisów dotychczasowych.