/
2019-02-17 19:01:44 |

2018-04-30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2018
 
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

 
I. Termin składania wniosków:
 
od 14 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

 
II. Miejsce składania wniosków:
„ Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.
III. Forma złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  - Lider Dolina Strugu”.
 
IV. Forma wsparcia:

- Refundacja
Intensywność wsparcia:
-   63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
-  100 %    kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów
 
Limit dostępnych środków w ramach naboru – 66 000,00 zł
Wysokość kwoty pomocy – min. 5 000,00 zł – max. 33 000,00 zł
V. Zakres tematyczny operacji oraz planowane do osiągnięcia w jej ramach cele i wskaźniki:
1. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :
Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i prozdrowotnej.
Przedsięwzięcie  1.1.2: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.
Wskaźnik rezultatu : Liczba uczestników korzystających z powstałej infrastruktury
 
Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie :  budowa i modernizacja małej infrastruktury jak np. place zabaw, siłownie zewnętrzne, parkingi, tereny zielone, ławki, wiaty i inne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi       z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570). 
 
VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:
Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
- jednostki samorządu terytorialnego, NGO, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe oraz inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną.
VII. Warunki udzielenia wsparcia:
• złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
• zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
• zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
• zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
• zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
• operacja  przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.
Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.
 
 
VIII. Kryteria wyboru operacji:
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 73 punkty. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 25 pkt.
 
IX. Wymagane dokumenty :
1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2  egzemplarze (oryginał i kopia).
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
3) Dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru operacji, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
 
X. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, tj.:
1) formularz wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu wraz
z załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy,
2) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”
3) lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium i wskazaniem minimalnej liczby punktów,
4) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
dostępne są na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” – www.liderds.ostnet.pl, w formie plików do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem oraz w Biurze LGD.
 
Dokumenty aplikacyjne dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
Komplet aktualnych, niezbędnych dokumentów dla Wnioskodawców znajduje się na stronie internetowej Departamentu PROW 2014-2020:
 
  •  
 
oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”.
 
  1. Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Inwestycji w infrastrukturę ogólnodostępną (dotyczy infrastruktury ogólnodostępnej) (pdf)
  2. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022 (pdf)
  3. Procedura wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami (pdf)
Załączniki:
 
Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Załącznik nr 2  –  Karta weryfikacji operacji.
Załącznik nr 3 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Czytano: 914 razy
Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.