/
2019-02-17 19:05:05 |

2018-04-30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2018/G
 
 
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.
 
„Rozwój mikroregionu Doliny Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej i promocję produktów lokalnych"
 
w zakresie:
 
 1. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej  – limit dostępnych środków –25 000,00 zł
 2. Marketing produktów rolnych – limit dostępnych środków – 10 000,00 zł
 3. Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych
   – limit dostępnych środków – 20 000,00 zł
I. Termin składania wniosków:
 
od 14 maja 2018r. do 28 maja 2018r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30
 
II. Miejsce składania wniosków:
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.
 
III. Forma złożenia wniosku:
Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  - Lider Dolina Strugu”.
 
IV. Forma wsparcia:

- Refundacja
Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych
 
Prefinansowanie (zaliczka) - możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.  
 
Limit dostępnych środków
 
Lp. Przedsięwzięcie nr: Limit dostępnych środków w ramach naboru Wysokość kwoty grantu
1. 1.2.2: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych 20 000,00 zł 5000,00 zł
2. 3.2.1: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej 25 000,00 zł min. 5000,00 zł – max. 12 500,00 zł
3. 2.2.2: Marketing produktów rolnych 10 000,00 zł min. 5000,00 zł – max. 10 000,00zł
 
V. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:
 
1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
a)  Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.2: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych.
Wskaźnik rezultatu: Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych i sportowych.
Przykładowe typy operacji: organizacja festynów, przedstawień plenerowych lub w budynkach
 
 
b)  Cel ogólny 3: Wzmocnienie atrakcyjności regionu poprzez wykorzystanie zasobów kulturalnych, turystycznych, historycznych i promowanie produktów lokalnych.
Cel szczegółowy 3.2: Wzmocnienie gospodarki lokalnej poprzez rozwój turystyki, promocję produktu lokalnego i ekologię.
Przedsięwzięcie 3.2.1: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej.
Wskaźnik rezultatu: Liczba wybudowanych obiektów
Przykładowe typy operacji: budowa lub remont wiat, miejsc na ogniska, oznakowanie tras turystycznych.
 
2. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia: 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; (§2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:
Cel ogólny 2: Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne.
Cel szczegółowy 2.2: Dywersyfikacja źródeł dochodu mieszkańców.
Przedsięwzięcie 2.2.2: Marketing produktów rolnych
Wskaźnik rezultatu: Liczba akcji marketingowych.
Przykładowe typy operacji: szkolenia, akcje promocyjne.
 
VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:
Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
 
 •  
Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania wsparcia
 1.  
1.2.2: Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych i rekreacyjnych - NGO, instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się  działalnością społeczną
 1.  
3.2.1: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej -JST, NGO, parafie i związki wyznaniowe;
 
3. 2.2.2: Marketing produktów rolnych - mieszkańcy, NGO, inne podmioty zajmujące się promocją obszaru
 
VII. Warunki udzielenia wsparcia:
 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
 • zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
 • zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
 • zgodność grantu ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
 • zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
 • grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.
 
VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 26 pkt.
 
IX. Termin realizacji:
Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: czerwiec 2018r.– listopad 2019r. Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorcę: czerwiec 2018r. – październik 2019r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.
X. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju;
Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl
XI. Dokumenty dla Grantobiorcy:
Formularz wniosku o powierzenie grantu (PDF),
Formularz wniosku o powierzenie grantu – wersja do edycji,
Formularz umowy o powierzenie grantu,
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny - projekty grantowe.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022 (pdf)
Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020r.
 
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji operacji.
Załącznik nr 3 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Czytano: 860 razy
Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.