Do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa

Wniosek Rodzina 3+

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Gminne becikowe”

Dokumenty potrzebne do decyzji o warunki zabudowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 r.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia stałego na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgoda na otrzymywanie powiadomienia SMS

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1/A

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji

Wniosek o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej