/
2021-03-03 22:36:25 |

Karta Dużej rodziny


 CZYM JEST PROGRAM KARTA DUŻEJ RODZINY ?


Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z uprawnień, jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej:   Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.


Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Karta jest przyznawana bezpłatnie, a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO KARTY DUŻEJ RODZINY?
 
 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
 
 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku
  o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3.
 
 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
      1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
      2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
                 a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
                 b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku
                 – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem.
      3) bez ograniczeń wiekowych  - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
      o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 
CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?
 
Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Urzędzie Miejskim
w Błażowej ul. Plac Jana Pawła II 1 pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu tj.:

   -  poniedziałek: 7:30-16.00
   - wtorek- czwartek: 7.30-15.30
   - piątek: 7.30 – 15.30      

lub

Wniosek można złożyć przez Internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl       
W przypadku złożenia wniosku elektronicznego konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku:
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
 1. W przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodziniezastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 1)  w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2)  w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument  potwierdzający tożsamość;
 4)  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 5)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY DUŻEJ RODZINY

 Karta jest przyznawana:
 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
 
KARTA DUŻEJ RODZINY – WERSJA ELEKTRONICZNA

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Jak otrzymać mKDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Błażowej pok. nr 6.
      
Co podać we wniosku?

We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależnione od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

Jeżeli we wniosku o przyznaniu Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (część III) zaznaczysz opcję Zaznacz, jeżeli wnosisz dla członków rodziny wskazanych we wniosku o Kartę w formie elektronicznej i chcesz, aby rodziców/rodzice oraz małżonek rodzica mogli wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny nie wypełniasz Załącznika ZKDR-04.

Jeżeli chcesz samodzielnie dokonać wyboru osób, których Karty będą mogli wyświetlać rodzice lub małżonek, musisz wypełnić załącznik ZKDR-04.
    

Szybciej i łatwiej

Za sprawą aplikacji korzystanie z Karty Dużej Rodziny jest możliwe maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  Aplikacja pozwala szybciej i łatwiej wyszukać interesujące zniżki oraz poinformuje o nowych ofertach. Umożliwia również wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, lokalizacji i frazy. Kolejna funkcjonalność polega na dodawaniu partnerów KDR do listy „ulubionych”. Zaletą mKDR jest również przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak też o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

Alternatywne rozwiązania

Posiadacze Karty Dużej Rodziny  mogą korzystać z obu jej form alternatywnie. Wnioskując o KDR, jest możliwe wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form.

Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty  w wysokości 9,21 zł – wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31 grudnia 2017 roku złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej – do 31 grudnia 2019 r.

Uwaga! Z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej będą mogli skorzystać również dotychczasowi posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wymaga to jednak złożenia wniosku, w którym należy wystąpić o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodzinie, zaznaczając jednocześnie, o jaką formę chodzi (w tym przypadku: forma elektroniczna).

Złożyłem wniosek. Co dalej?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który wskazałeś, dostaniesz numer swojej Karty. Na Twój telefon przyjdzie SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji. Kolejnym krokiem jest pobranie z Google Play lub Apple Store na swój telefon (lub tablet) bezpłatnej aplikacji mobilnej. Teraz możesz korzystać z mKDR. Masz dostęp do kart pozostałych członków rodziny (jeżeli jesteś rodzicem) i zniżek partnerów programu Karty Dużej Rodziny. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia mKDR na twoim urządzeniu.

Instrukcja użytkownika mKDR jest dostępna jest na stronie internetowej
 
https://empatia.mpips.gov.pl/aplikacja-mkdr   lub  www.mpips.gov.pl/rodzina w zakładce Rodzina   
 
JAK WYGLĄDA KARTA DUŻEJ RODZINY?

Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Ma takie wymiary, jak karta płatnicza (54 x 85,6 mm). Na karcie znajdziesz następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • data ważności karty,
 • jej numer,
 • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
 • zabezpieczenia przed podrobieniem.
 

Karta ma wymiary 54 × 85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille`a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.
 
 

WAŻNE:
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty Dużej Rodziny.
 
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł na rachunek BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁAŻOWEJ nr  90 9158 0001 2001 0000 0257 0001
 


Druki do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

2. Objaśnienia do wniosku KDR

3. Instrukcja - jak wypełnić wniosek o ZKDR-04

4. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - załącznik ZKDR -04

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - załącznik ZKDR-03

7. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej - załącznik ZKDR-01

8. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - załącznik ZKDR-02

Obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny ze zm. (Dz.U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.).

2. Obwieszczenie  MRPiPS z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu KDR oraz wysokości kosztów gminy.

3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia KDR.

4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 lipca 2017 r.

Więcej informacji uzyskasz pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/rodzina w zakładce Rodzina  


  

Wyszukiwarka
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.