Aktualności

Zarządzenie nr 646/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 20.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Błażowa z zakresu wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji

Zarządzenie nr 646/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 20.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Błażowa z zakresu wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji

Więcej

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Burmistrz Błażowej przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Błażowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Więcej