DODATEK  WĘGLOWY

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), a z dniem 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. 

Ww. ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku węglowego oraz właściwość organów w tych sprawach. Zgodnie zatem z ustawą:

 1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 
1) głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),

 
2) główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie:

 
1) w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej,

2) za pośrednictwem urzędu pocztowego,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia się z wykorzystaniem profilu zaufanego.

4) Dodatek węglowy przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000,00 PLN.

 

 1. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

 1. Wniosek o dodatek węglowy można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU WYPEŁNIENIA WNIOSKU NA DODATEK WĘGLOWY

We wniosku, który należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane wszystkich członków gospodarstwa domowego. Według podawanej już powyżej definicji zawartej we wniosku gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)”.

Zgodnie ze wzorem, we wniosku należy również podać informacje o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego i wskazać czy gospodarstwo znajduje się w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, czy budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe.

Do wniosku nie jest wymagane dołączanie żadnych dokumentów. Organ ustalający prawo do dodatku węglowego tj. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej sam pozyskuje wszelkie dane z systemów informatycznych EMPATIA i CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) i na ich podstawie realizuje każdą sprawę indywidualnie.

 1. Zgodnie z przepisami wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada 2022 r.
 1. Wypłata przyznanego dodatku węglowego nastąpi do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 1. Dodatek jest  zwolniony od podatku i możliwości zajęcia.
 1. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Urzędzie Miejskim w Błażowej.
 1. Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej–  organ realizujący ustawę o dodatku węglowym  przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
 1. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego organ właściwy odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania ww. informacji o przyznaniu dodatku węglowego w siedzibie Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błażowej w dniach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
 2. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie (tj. nie wyższej niż 996,60 zł) i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
 3. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji administracyjnej.
 4. Do postępowania w sprawie wypłaty dodatku węglowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 ust. 3, 12 i 13, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4, art. 29, art. 30 i art. 30a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265), przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 2 ust. 2.Linki do pobrania: 

Wniosek o dodatek węglowy w formacie .doc
https://www.gov.pl/attachment/da5924f2-3426-44b6-b4ae-3f71a87300a4

Wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf
https://www.gov.pl/attachment/65f2d2b1-3c4f-4caa-b8ab-f32e91f52479

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692):
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001692/O/D20221692.pdf

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001712/O/D20221712.pdf

 

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej