GMINNE BECIKOWE

Gminne Becikowe

W związku z realizacją przez Gminę Błażowa polityki prorodzinnej ustanawia się formę wsparcia dla osób zamieszkujących na terenie Gminy Błażowa poprzez uchwalenie Uchwały Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Błażowa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „GMINNE BECIKOWE”.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje rodzicowi dziecka posiadającemu pełną władzę rodzicielską, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka nieprzerwanie zamieszkującym na terenie Gminy Błażowa przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem porodu, przysposobienia albo objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną i nadal zamieszkującym wraz z dzieckiem w Gminie Błażowa w dniu składania wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje wnioskodawcy (rodzic, opiekun) niezależnie od dochodów rodziny na każde żywo urodzone, przysposobione, objęte opieką faktyczną lub opieką prawną dziecko w okresie od 16 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2023 r. jednorazowo w wysokości 1 000 zł.

W przypadku dzieci urodzonych, przysposobionych, objętych opieką prawną lub opieką faktyczną w okresie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka składa się do dnia 31 lipca  2019 r.

W przypadku dzieci urodzonych, przysposobionych, objętych opieką prawną lub opieką faktyczną od dnia 1 maja  2019 r. wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienie, objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną.

Do  wniosku o ustalenie  prawa  do  jednorazowej  zapomogi z tytułu urodzenia dziecka należy załączyć dokumenty, w tym: m.in.:
– dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
– oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Błażowa przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem porodu, przysposobienia albo objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną,
– zupełny akt urodzenia dziecka, odpis skróconego aktu urodzenia dziecka albo inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka,
– w przypadku dziecka przysposobionego, prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego wskazującego datę przysposobienia dziecka,
– w przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
– w przypadku dziecka będącego pod opieką opiekuna faktycznego, zaświadczenie właściwego sądu rodzinnego potwierdzające toczące się postępowanie o przysposobienie dziecka oraz zaświadczenie o dacie objęcia dziecka opieką faktyczną
Kopie dokumentów uwierzytelnia organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka po okazaniu przez wnioskodawcę do wglądu oryginałów dokumentów. 

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Błażowa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „GMINNE BECIKOWE”.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „GMINNE BECIKOWE”

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej