Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Błażowej

W myśl art. 2 ust.2 ustawy o z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub wspólnie gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy w szczególności poprzez:

 1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
 2. interwencji kryzysowej i wsparcia;
 3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania do osoby pokrzywdzonej;
 4. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;
 6. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 

W celu udzielania pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie Zarządzeniem nr 29/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 27 kwietnia 2015r. został powołany Gminny Zespół interdyscyplinarny w Błażowej zwany dalej Zespołem.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Błażowej działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błażowej przy ul. 3-go Maja 15, 36-030 Błażowa ( tel. 17 2297-002).

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład Zespołu oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W indywidualnych przypadkach w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 3. Policji
 4. oświaty
 5. ochrony zdrowia

W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prace w ramach grup roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz grup roboczych współpracują ze sobą w sposób skoordynowany podczas posiedzeń, zapewniający skuteczne reagowanie na problemy związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Przemoc w rodzinie

Zjawisko przemocy domowej stanowi od wielu lat poważny problem społeczny i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia PRZEMOC to: celowe użycie siły fizycznej, zagrażające lub rzeczywiste, przeciwko sobie, komuś innemu lub przeciwko grupie lub społeczności, co powoduje lub jest prawdopodobne, że spowoduje zranienie, fizyczne uszkodzenie, śmierć, ból psychologiczny, zaburzenia rozwoju lub deprywację.

W myśl art. 2 ust.2 ustawy o z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) PRZEMOC W RODZINIE to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub wspólnie gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Z psychologicznego punktu widzenia przemoc w rodzinie to działanie:

– Intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny,

– Naruszające prawa i dobra osobiste ofiar,

– Wykorzystujące wyraźną asymetrię sił,

– Powodujące ból i cierpienie.

 

Przemoc w rodzinie jest działaniem intencjonalnym, zaplanowanym, ukierunkowanym na wyrządzenie drugiej osobie krzywdy, szkody, cierpienia. Dotyczy relacji z bliskimi, w której istnieje nierówny układ sił. Dochodzi do wykorzystywania władzy, siły fizycznej, psychicznej, materialnej przez silniejszego nad słabszym i może się objawiać w różnorodny sposób jako np.:

 

Przemoc fizyczna czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia ofiary.

Przykładem może być: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni lub innych niebezpiecznych narzędzi, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, wyrzucanie z samochodu, gaszenie papierosa na osobie, nieudzielanie koniecznej pomocy itp.

 

Przemoc psychiczna – czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.

​Przykładem może być: wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie bezprawnych gróźb np. zabiję cię, szantażowanie zabójstwem, przekonywanie o swojej bezkarności itp.

 

Przemoc seksualna  czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności.

Przykładem może być: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, poniżanie możliwości, obśmiewanie, wymuszanie oglądania pornografii i powtarzania zachowań tam stosowanych, patologiczna zazdrość o zachowania seksualne, których nie ma itp.

 

Przemoc ekonomiczna – czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy.

Przykładem może być: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb członków rodziny itp.

Zaniedbywanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb zarówno fizycznych (właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja itp.) jak i psychicznych (poczucie bezpieczeństwa, miłość, troska itp.).

 

PAMIĘTAJ !!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy w rodzinie, nie wstydź się poprosić o pomoc.

Zawsze możesz wezwać Policję na interwencję, poinformować Prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do instytucji/osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Są to: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, Sąd Rodzinny i Nieletnich w Rzeszowie, pedagodzy szkolni, lekarze.

Jeżeli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Instytucje/osoby realizujące działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

– poinformują Cię o sposobach i możliwościach rozwiązania Twojego problemu,

– pomogą Ci opracować skuteczny plan działania,

– wskażą miejsca, w których możesz uzyskać pomoc prawną i socjalną, wsparcie psychologiczne oraz schronienie,

– wypełnią Niebieską Kartę.

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA

Procedura „ Niebieska Karta” została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy Niebieska Karta” wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Niebieska Karta ma na celu:

– zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej,

– rozwijanie ich zdolności samoobrony przed przemocą,

– tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Niebieska Karta  jest wypełniana w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie i służy:

– dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie,

– ocenie zagrożenia dalszą przemocą,

– przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej,

– jako dowód w sprawach sądowych,

– usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy,

– poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy.

Niebieska Karta składa się z dwóch części. Są to:

Karta A – pozwala na udokumentowanie sytuacji zaistniałych na miejscu interwencji oraz podejmowanych działań. Dokument ten może być pomocny w przypadku wszczęcia postępowania karnego wobec sprawcy jako dowód procesowy.

Karta B – stanowi informacje dla ofiar sprawcy. Zawiera katalog przestępstw, najważniejsze adresy, i telefony instytucji oraz organizacji pomocowych.

 

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w twoim otoczeniu, słyszysz awantury rodzinne, widzisz u osoby ślady pobicia – nie bądź obojętny – powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy:

– Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej tel. 17 22 97 002.

– Komisariat Policji w Dynowie tel. 16 652 10 07.

– Niebieska Linia tel. 801-120-002.

I TY MOŻESZ OCALIĆ KOMUŚ ŻYCIE

Obojętność, zlekceważenie problemu ofiar dotkniętych przemocą w rodzinie może mieć tragiczne skutki.

 

Wykaz instytucji/ podmiotów udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, ul. 3-go Maja 15, 36-030 Błażowa tel. 17 2297002

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, tel. 17 8583345

Posterunek Policji w Dynowie, ul. Rynek 7, 36-065 Dynów tel. 16 6521007

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów, tel. 17 859 48 23

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, 36-051 Górno, tel. 17 7728835

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, 35-020 Rzeszów, tel. 17 8635389

Sąd Rejonowy w Rzeszowie ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszow, tel. 17 7152293

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie ul. Liska Kuli 20, 35-959 Rzeszów, tel. 17 8584302, fax: 17 8533746

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 ( płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-22.00, w niedziele i święta w godz. 8.00-16.00), tel. (22) 666 28 50 – dyżur prawny ( linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godz. 17.00-21.00), Poradnia e-mailowa: niebieska linia@niebieskalinia.info

Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 120 226 ( linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna  codziennie w godz. od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat)

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej