Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) nałożony został na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Miejskiego w Błażowej przeprowadzają kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas przeprowadzanych kontroli sprawdzane są następujące dokumenty:

–  umowa z firmą zajmującą  się wywozem nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,

– dokumenty potwierdzające regularny odbiór tych nieczystości (faktury).

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić w najbliższym czasie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i  przydomowych oczyszczalni ścieków. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Błażowa są następujące przedsiębiorstwa:

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 35, 36-030 Błażowa; tel. 17 23 01 444,

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Błażowej, ul. Armii Krajowej 30, 36-030 Błażowa; tel. 17 22 97 059.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej