Informacja

Burmistrz Błażowej informuje, że mieszkańcy-właściciele budynków, nadal mogą składać deklarację przystąpienia do projektu pn. „Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Błażowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 (Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii). Stosowne druki do złożenia deklaracji można pobrać ze strony internetowej gminy Błażowa lub w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego.
Pragnę nadmienić, że przyjmowane wnioski uzupełnią tzw. „listę rezerwową”, z której kolejno będzie uzupełniana lista podstawowa, w przypadku rezygnacji mieszkańca znajdującego się na tej liście z uczestnictwa w projekcie i nie zawarcia stosownej umowy z Gminą Błażowa w sprawie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z realizacją wyżej wspomnianego projektu.
Szczegółowszych informacji udzielają:
Jan Rabczak, tel: 17 230 17 41
Jadwiga Odój, tel: 17 230 17 33

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej