Kluby i stowarzyszenia

Pasjonaci i osoby aktywne, pragnące zmienić coś w otaczającym je środowisku organizują się tworząc różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Zakres ich działań i ich społeczny charakter jest naprawdę szeroki lecz cel jeden – wspólne dobro gminy i mieszkańców.

Poziom realizowanych przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia usług sprawia, że są one cennym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest rozwój gminy oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców. Powstałe na terenie Gminy Błażowa organizacje i stowarzyszenie rozszerzają możliwości wyboru sposobu zaspokajania potrzeb społecznych, co pozwala na sięganie do oferty tańszej i efektywniejszej. Dla ich bieżącej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w szczególności z organami samorządu terytorialnego.

Współpraca pomiędzy samorządem a organizacjami powinna służyć wypracowaniu wspólnego punktu widzenia na zagadnienia rozwoju Gminy Błażowa, na włączenie w proces rozwoju lokalnego jak największej liczby podmiotów życia społeczno-gospodarczego, kooperację oraz umocnienie i poszerzenie istniejącej sfery współdziałania.

Na terenie Gminy Błażowa działa szereg organizacji mających status stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, a także organizacji i grup nieformalnych. Największą grupę stanowią organizacje mające status prawny, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Organizacje działające w sposób sformalizowany możemy podzielić na kilka grup, w zależności od obszarów ich działalności.  W obszarze kultury fizycznej, turystyki i rekreacji działają stowarzyszenia kultury fizycznej oraz uczniowskie kluby sportowe.

Kluby sportowe działają w zakresie krzewienia kultury fizycznej, planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, propagowania i rozwijania idei sportu, uczestnictwa w imprezach sportowych, organizowania działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

W obszarze bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej działają Ochotnicze Straże Pożarne. Prowadzą działalność w celu zapobieganie pożarom oraz współdziałają w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, biorą udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informują ludność o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Wśród działających w gminie jednostek OSP są również takie, które włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W obszarze ochrony środowiska, ekologii – w tym ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego działają Koła Łowieckie.

Kolejna grupa to stowarzyszenia, których celem jest wszechstronny rozwój obszarów wiejskich w celu poprawy jakości życia ich mieszkańców, działanie na rzecz ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury oraz organizacja pomocy socjalnej dla najniżej uposażonych grup społecznych. Celem stowarzyszeń jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Zaliczyć do tej grupy można wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej