Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Burmistrz Błażowej przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Błażowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Błażowa lub na rzecz jej mieszkańców.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii wyżej wymienionych podmiotów i organizacji.

Projekt programu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Stanowiska i sugestie dotyczące projektu programu można składać zgodnie z załączonym formularzem w terminie do dnia 6 grudnia 2023 r. na adres Urząd Miejski w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa oraz pocztą elektroniczną na adres gmina@blazowa.com.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji 15 listopada 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji 6 grudnia 2023 r.

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Gminy Błażowa.

Protokół z konsultacji

Zarządzenie Nr 635-2023 Burmistrza Błażowej z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Błażowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Formularz konsultacji

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej