Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błażowa

Urząd Miejski w Błażowej uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy Burmistrz ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole na terenie gminy Błażowa w większości będą polegały na pisemnym wezwaniu właścicieli nieruchomości do przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz przedstawienia dowodów (faktur, rachunków) potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Posiadane faktury, rachunki powinny potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z rozdziałem 4 § 11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błażowa przyjętego Uchwałą nr XXIX/150/2020 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 5194) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinno się odbywać nie rzadziej niż jeden raz w roku.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej