Ogłoszenie Burmistrza Błażowej

Błażowa, dnia 11.05.2022 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Błażowej

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2022 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz Uchwały nr XLIV/230/2021 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia  21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Burmistrz Błażowej

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy biorące udział w konkursie, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2022 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 1. Celem ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji konkursowej.
 2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 3. Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:
 4. muszą byś obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych,
 5. nie podlegają wykluczeniu z prac Komisji na podstawie przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika.
 6. W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy nie podlegają wyłączeniu z prac Komisji na podstawie przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego dotyczących wyłączenia pracownika.
 7. Zadania Komisji Konkursowej
 • Ocena merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 • Rekomendowanie ofert do dofinansowania Burmistrzowi Błażowej.
 1. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów
 2. termin: do 31.05.2022 r. do godz. 15.00.
 3. sposób składania ofert: w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydaci do Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2022 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych osobiście lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym).

W przypadku przesłania aplikacji za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Błażowej.

 1. miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa, pok. nr 11 (sekretariat).
 2. Posiedzenia Komisji konkursowej odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Błażowej w godzinach pracy Urzędu.
 3. O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do 02.06.2022 r.

Burmistrz Błażowej

Jerzy Kocój

Załącznik

– formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie Burmistrza Błażowej

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej