OZE – Odnawialne Źródła Energii

OZE – Odnawialne Źródła Energii

Burmistrz Błażowej informuje, iż rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W najbliższym czasie mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną powiadomieni o terminie podpisania umowy, dokumentach niezbędnych do podpisania umowy oraz wysokości i terminie wpłaty wkładu własnego. Warunkiem podpisania umowy jest brak zaległych (przeterminowanych) zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Błażowa.

Na liście podstawowej uczestników znajdują się mieszkańcy, którzy złożyli wniosek do dnia 14.11.2016 roku oraz zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
2. Lista rezerwowa
Na liście tej znajdują się mieszkańcy, którzy złożyli wniosek do dnia 14.11.2016 roku, lecz nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
Dodatkowa lista rezerwowa – obejmuje wnioski złożone po dniu 14.11.2016 roku.
Na dodatkowej liście rezerwowej znajdują się budynki w których nie przeprowadzono weryfikacji technicznej.

Mieszkańcy, którzy znajdują się obecnie na liście rezerwowej oraz dodatkowej liście rezerwowej, w dalszym ciągu mają szansę uczestnictwa w projekcie w przypadku odstąpienia od udziału w projekcie osób z listy podstawowej.

OZE – Odnawialne źródła energii

Gmina Błażowa otrzyma kilkumilionową dotację na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
30 sierpnia Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, podał do wiadomości / ogłosił listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej – w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze wniosków.
Gmina Błażowa występując jako partner projektu wspólnego z Gminą Miasto Przeworsk liderem projektu znalazła się na podstawowej liście projektów wybranych do dofinansowania.
Wspólny projekt został oceniony pozytywnie na wszystkich etapach oceny i uzyskał bardzo wysoką liczbę punktów – 85,63 pkt. na 100 możliwych, co gwarantuje otrzymanie dotacji na realizację projektu. Projekt Gminy Miejskiej Przeworsk z Gminą Błażowa jako partnerem znalazł się na 7 pozycji spośród 69 złożonych wniosków przez ponad 150 gmin województwa.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 409 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, 418 szt. instalacji solarnych oraz 116 kotłów na biomasę (pellet) na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa, w tym na terenie Gminy Błażowa 275 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych, 210 szt. instalacji solarnych oraz 84 kotły na biomasę. Łącznie projektem zostanie objętych 691 gospodarstw domowych, w tym 388 gospodarstwa z terenu Gminy Błażowa.
Całkowita wartość projektu wynosi 12 801 208,16 zł, w tym 7 840 852,83 zł dla Gminy Błażowa.
Zgodnie z zasadami RPO WP projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 15% oraz podatek VAT w pełnej wysokości zostanie pokryty ze środków własnych ostatecznych odbiorców – mieszkańców. Mieszkańcy pokryją także koszty ubezpieczenia instalacji oraz ewentualne koszty serwisu (jeśli takie wystąpią).
Projekt będzie realizowany do grudnia 2018 roku. Na rok 2017 przewidziano wybór wykonawców instalacji oraz inspektorów nadzoru, podpisanie umów z mieszkańcami oraz wpłatę przez mieszkańców I transzy wkładu własnego.
Wpłaty II transzy wkładu własnego będą uiszczane po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na wybór wykonawców instalacji i inspektora nadzoru. Dokonanie całkowitej wpłaty będzie warunkiem rozpoczęcia montażu instalacji na terenie nieruchomości. Roboty budowlane związane z montażem instalacji będą realizowane w 2018 roku. Niebawem opublikowane zostaną listy mieszkańców zakwalifikowanych do projektu.
Wszelkie informacje dotyczące projektu publikowane będą na stronie internetowej Gminy Błażowa: www.blazowa.com.pl w zakładce „OZE – Odnawialne źródła energii”.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW OD MIESZKAŃCÓW

ANKIETA WSTĘPNA DOBORU INSTALACJI OZE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE – KRYTERIA REKRUTACJI

UMOWA UŻYCZENIA

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej