Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Gminy Błażowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późń. zm.); obecnie wynosi ona 600 zł.

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników szkół społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa (wniosek dostępny poniżej),
 • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa, pok. 13, tel. 17 230 17 21.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego;

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021, poz. 1915) oraz Uchwała Nr XXIII/130/2020 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa.

Formy stypendium szkolnego

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie,
 • pomocy rzeczowej, jako całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych
  z pobieraniem nauki,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej; dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Błażowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Błażowej o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Gminy Błażowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późń. zm.); obecnie wynosi ona 600 zł.

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników szkół społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa (wniosek dostępny poniżej),
 • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa, pok. 13, tel. 17 230 17 21.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego;

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021, poz. 1915) oraz Uchwała Nr XXIII/130/2020 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa.

Formy stypendium szkolnego

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie,
 • pomocy rzeczowej, jako całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych
  z pobieraniem nauki,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej; dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Błażowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Błażowej o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Wniosek o przyznanie stypendium

https://blazowa.com.pl/wp-content/uploads/2023/08/Uchwala-Nr-XXIII130-2020-Rady-Miejskiej-w-Blazowej-z-dnia-30-lipca-2020r1.pdf

 

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej