Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
U c h w a ł a Nr: IV/16/2011
Rady Miejskiej w B ł a ż o w e j
z dnia: 27.01.2011r.
w sprawie: Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ściekówNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr: 142, poz. 1591
z późń. zm./, art.403 ust.5 ustawy z dnia : 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr: 25, poz.150, z późń. zm./
Rada Miejska w Błażoweju c h w a l a
Regulamin dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

§ 1
Regulamin określa zasady dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków budowanych  na terenie  Gminy Błażowa ze środków  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w formie dotacji celowej

§  2
Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu  wydatków poniesionych przez wnioskodawcę  na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków

§  3
1. Dofinansowanie udzielane jest posiadaczom  nieruchomości tj: właścicielom, współwłaścicielom , użytkownikom wieczystym; wytwarzającym ścieki bytowo –  gospodarcze  pochodzące wyłącznie z gospodarstwa domowego .

2. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków , których przepustowość nie przekracza 5 m3  na dobę.

§ 4
Jeżeli na terenie nieruchomości istnieje zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, wnioskodawca musi go zlikwidować.

§  5
Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności  wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie , zainstalowanie , użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

§ 6
Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej budynków o dofinansowanie może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje koszt zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 7
Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie ; na podstawie złożonego wniosku i zawartego porozumienia  według wzorów stanowiących  załączniki nr : 1  i  nr: 2  do  uchwały

    2  Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

§ 8
Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 9
Wnioski będą realizowane do dnia wyczerpania się środków  przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej .
W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi  w następnym roku kalendarzowym.

§ 10
Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo i wynosi 60% kosztu zakupu oczyszczalni, nie więcej jednak niż: 3 500.00 zł./brutto/

 1. W przypadku podłączenia do przydomowej oczyszczalni ścieków dwóch lub więcej budynków mieszkalnych  maksymalną kwotę dofinansowania zwiększa się o 30 % w przeliczeniu na każdy przyłączony budynek
§ 11
Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni od daty sporządzenia, przez powołaną przez burmistrza
komisję, protokołu zatwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków  i likwidacji istniejącego zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe według wzoru stanowiącego załącznik Nr: 3 do uchwały.§ 12
1.  Dofinansowaniu nie podlegają:1/ przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach  dzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, na których zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
2/ koszty zakupu pojedynczych elementów składających się na  przydomową oczyszczalnię ścieków
3/ koszty montażu
4/ koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia

2.    Pod pojęciem „możliwość techniczna” należy rozumieć nie rozproszoną  lokalizację i względy ekonomiczne.

§ 13
Dofinansowanie dotyczy przydomowych oczyszczalni wybudowanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Błażowej.

§ 15
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący   Rady  Miejskiej
Jerzy Kocój

Załącznik Nr: 2  do uchwały Nr: IV/16/2011
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia: 27.01.2011 r.

P O R O Z U M I E N I E    Nr: …………………… / ….

    Zawarte w dniu: ………………………………………………pomiędzy Gminą Błażowa
reprezentowaną przez Burmistrza Błażowej ………………….. ….. …………………….
a Panem/ Panią …………………………………………………………………………………….
zamieszkałym/łą  w ……………………………………………………………………………….
leg. się dowodem osobistym …………………………………. nr ewid. …………………….
NIP  ……………………………………….Pesel:………………………………………………
będącym właścicielem zabudowanej nieruchomości, współwłaścicielem ,
użytkownikiem  wieczystym* nr.ewid.działki………………obręb……………………….
zameldowanym w …………………………………………….. przy ul. ………………………..
zwanym dalej posiadaczem.
§  1
Posiadacz zobowiązuje się wybudować i eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków i zlikwidować istniejący zbiornik bezodpływowy na
nieczystości ciekłe * zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawem ochrony środowiska i Regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Błażowa  uchwalonym przez Radę Miejską w Błażowej§  2
W oparciu o złożony wniosek , Gmina Błażowa zobowiązuje się do częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków.§ 3

 1. Posiadacz otrzyma częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup przydomowej  oczyszczalni ścieków  w wysokości  obliczonej na podstawie  § 10  Uchwały nr: IV/16/2011 Rady Miejskiej w Błażowej  z dnia 27.01.2011r. w  sprawie : regulaminu dofinansowania  przydomowych oczyszczalni ścieków  – po zakończeniu inwestycji i oddaniu instalacji do użytku.
 2. Zwrot wydatków , o którym mowa w ust.1 nastąpi w  terminie do 30 dni  od daty sporządzenia przez powołaną przez Burmistrza Komisję, protokołu potwierdzającego zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidację istniejącego zbiornika

          bezodpływowego na nieczystości ciekłe.*

§ 4
Wszystkie zmiany przedmiotowego porozumienia mogą nastąpić za  zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia
27.08.2009r. o finansach publicznych

§ 6
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

* niepotrzebne skreślić.

Gmina Błażowa:                                               Posiadacz:

                                                Załącznik Nr: 1 Uchwały nr: IV/16/2011
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia: 27.01.2011 r.

Błażowa dnia : …………………………………….

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………
Adres zameldowania ……………………………………………………………………………..
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………..
Nr: dowodu osobistego……………………………………………………………………………
Nr: PESEL ………………………………………………………………………………………….
Nr: NIP ………………………………………………………………………………………………
Nazwa Banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
                                                                   Urząd Miejski w Błażowej

W n i o s e k

Proszę o dofinansowanie w postaci częściowego zwrotu wydatków poniesionych przeze mnie na  budowę  przydomowej oczyszczalni ścieków.

Określam :
 1. datę rozpoczęcia …………………………….  oraz datę zakończenia inwestycji i
     oddania instalacji do użytku ……………………………………………………………….
2/  geodezyjne oznaczenie nieruchomości /obręb i nr działki/ na której będzie
zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3/  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
………………………………………………………………………………………………………….
4/  obiekt budowlany, do którego będzie zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków
…………………………………………………………………………………………………………….Informuję o:
1/ rodzaju /typie/ zakupionej przydomowej oczyszczalni ścieków
…………………………………………………………………………………………………
2/ przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków ………………………
……………………………………………………………………………………………………
3/  sposobie odprowadzania ścieków …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4/ sposobie likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na
nieczystości ciekłe
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
 Oświadczam ,że :
 1. zapoznałem/am się z Regulaminem dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków  – uchwała Rady Miejskiej w Błażowej nr:  IV/16/2011 z dnia 27.01.2011r.
 2. nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 3. wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez powołaną przez Burmistrza Błażowej Komisję w celu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe *
      4 .dołączam do wniosku:
 1. dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście Rzeszowskiemu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 2. pisemne oświadczenia inwestora dotyczące  nie wniesienia sprzeciwu w ustawowym terminie przez Starostę Rzeszowskiego,
          co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
 1. mapę sytuacyjno – wysokościową z zaznaczeniem oczyszczalni
 2. aktualny wypis księgi wieczystej potwierdzający własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste,
 3. pisemną zgodę współwłaścicieli , jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności.
 4. imienną fakturę VAT lub rachunek od przedsiębiorcy za zakup przydomowej oczyszczalni ścieków.
 5. certyfikat lub aprobatę techniczna wykazująca ,że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji,
         użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska/ ważne w dniu zakupu oczyszczalni/
 1. końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami.

* niepotrzebne skreślić………………………..                             / Podpis wnioskodawcy/

                                                            Załącznik nr: 3 do Uchwały nr: IV/16/2011
Rady Miejskiej w B ł a ż o w e j
z dnia  27.01.2011r.
                                                  Błażowa. dnia: ………………………………………
P R O T O K Ó ŁPotwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidację  istniejącego zbiornika bezodpływowego
na nieczystości ciekłe *
na nieruchomości nr: ……………………… w …………………………..będącej własnością, współwłasnością, użytkownikiem wieczystym*
Pana/Pani …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pan/Pani ……………………………………………………………..   zgłosił/a do Urzędu Miejskiego w Błażowej zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe *
W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu: ……………………………………………………………………………………………………………………….
oraz na podstawie złożonych dokumentów ustala się co następuje:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Powyższy protokół jest podstawą refundacji kosztów przez Gminę Błażowa na warunkach określonych w Porozumieniu Nr: ………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Protokół spisano w obecności:

Imię i nazwisko:                  Instytucja                    Podpis:
1……………………………………      …………………………     ……………………..

2. ………………………………….       ………………………..      ……………………..

3. ………………………………….       ………………………….     ……………………..

4. …………………………………..      ………………………….      ……………………

5. …………………………………..      ………………………….      ……………………

* niepotrzebne skreślić

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej