Raport o Stanie Gminy Błażowa za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) burmistrz przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni w terminie do dnia 31 maja.
W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Zgłoszenia osób chętnych do udziału w debacie będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim
w Błażowej, Pl. Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa, w pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.

RAPORT O STANIE GMINY BŁAŻOWA ZA 2020 rok

Zgloszenie udziału w debacie

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej