Rok 2015

Wykonanie kompletnego dachu na wieży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce.
Koszt inwestycji 10 000,00 zł

Malowanie dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej.
Koszt inwestycji: 9 721,92 zł

Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, powstało 120 m chodnika w Futomie, 1 km chodników w Błażowej, a także ok 400 m² chodnika przy błażowskim Kościele.

Poprawiono nawierzchnię drogi powiatowej przy ul. Partyzantów wraz z budową chodnika.

Drogi wyremontowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:
1. Droga gminna Piątkowa Wygon. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 720 mb i szerokości 3mb łącznie 2160 m².
Koszt robót 225 771,72zł dotacja – 189 617zł

2. Droga gminna Kąkolówka Krzywy Gościniec . Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 400 mb – 1000 m², dalej nawierzchnia kruszywo łamane.
Koszt robót 112 188,20 dotacja – 89 750zł

3. Droga gminna Futoma pod Bukiem. Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 530 mb i szerokości 3mb łącznie 1590 m²
Koszt robót 125 141,16 zł dotacja – 80 000 zł

Drogi urządzone w ramach zagospodarowania po scaleniowego:
1. Błażowa Dolna – droga nr ewid. 1709 i 2108/2 – przebudowano drogę rolniczą na łączną długości 1100 mb. Nawierzchnia klińcowa wraz z przepustami, zwrotami i rowami przydrożnymi.
Koszt robót 120 113,42 zł

2. Futoma – droga nr ewid. 377 – przebudowano drogę na łączną długości 730 mb. i średniej szerokości 4,5m Nawierzchnia łupek kamienny zaklinowany mieszanką kamienną.
Koszt robót 77 056, 79 zł

3. Piątkowa – ciąg dróg nr ewid. 2027, 2031, 2037/2, 2043, 2045 na łączną długości 700 mb. i średniej szerokości 3,2m Nawierzchnia z płyt betonowych otworowych na długości 145 mb. Dalszą część nawierzchni podbudowano z łupka kamiennego zaklinowanego mieszanką kamienną i mieszanką piaskową.
Koszt robót 80 475,21 zł
Na zadania te gmina uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 255 000,00 zł

Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy nieużytkowego poddasza pawilonu szkolnego na pokoje gościnne.
Koszt inwestycji: 34 194,00 zł
Termin realizacji: do dnia 29.02.2016.

Budowa sieci wodociągowej ze studni S-I do SUW w Błażowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid.: 224/4, 218/1, 219/2, 262, 65, 68/1, 270, 295/1, 294, 293, 298/1 w Błażowej
Koszt inwestycji: 601 391,14 zł.

Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj
Koszt inwestycji: 19 999,80 zł

Przebudowa podjazdu do budynku Urzędu Miejskiego w Błażowej wraz z wymiana drzwi wejściowych – projekt
Koszt opracowania dokumentacji: 1 845,00 zł

Opracowanie dokumentacji na przebudowę Budynku Użyteczności Publicznej w Piątkowej
Koszt opracowania dokumentacji: 35 055,00 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej oraz rozdzielni z automatyką przemysłową w garażu OSP w Lecce
Koszt 4 305,00 zł

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażowej.
Koszt inwestycji: 64 187,55 zł

Opracowano dokumentacje projektową remontu Szkoły Podstawowej w Nowym Borku.
Koszt opracowania dokumentacji: 9 225,00 zł

Modernizacja sal lekcyjnych, wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w Szkole Podstawowej w Nowym Borku.
Koszt inwestycji: 37 046,05 zł

Modernizacja sal lekcyjnych, renowacja parkietów, nowa wylewka w Szkole Podstawowej w Nowym Borku.
Koszt inwestycji: 13 185,75 zł

Umocnienie skarpy potoku w miejscowości Lecka – Czarnikówka.
Koszt inwestycji: 24 795,85 zł

Przebudowa łazienek w budynku przedszkola w Błażowej.
Koszt inwestycji 56 000,00 zł

Przebudowa ulicy Szopena.
Koszt inwestycji: 107 121,56 zł

Modernizacja układu sterowania oczyszczalni ścieków w Błażowej.
Koszt inwestycji: 39 606,00 zł

W Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Futomie odremontowano niewykorzystywane dotychczas pomieszczenie po byłej placówce pocztowej i zaadoptowano na siłownię.

Pomalowano farbami syntetycznymi barierki mostów w Gminie Błażowa.

Zrealizowano projekt tras rowerowych w Naszej Gminie.

Zrealizowano projekt sieci szerokopasmowych w Naszej Gminie.

Powiat Rzeszowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie zrealizował zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421R Błażowa – Dylągówka w miejscowości Błażowa, Piątkowa, Hyżne w km 0+810 – 5+980.
Przebudowa parkingu w Lecce nr dz. 719, Przebudowa parkingu w Piątkowej nr dz. 979, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowy Borek Wola nr dz. 3230, Przebudowa dróg Błażowa Górna nr dz. 1310, Przebudowa parkingu w Kąkolówce nr dz. 1692, Przebudowa dróg w Białce nr dz. 460, Przebudowa drogi Błażowa Dolna nr dz. 770, Przebudowa dróg w Futomie nr dz. 377.
Koszt inwestycji: 165 093,33 zł

 

Budowa budynku przeznaczonego na centrum społeczno-kulturalne w miejscowości Lecka.

Koszt inwestycji: 311 545,10 zł

 

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kręta w Błażowej.

Koszt inwestycji: 18 000,00 zł

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej