Rok 2018

Dobiegły końca prace związane z przebudową mostu na drodze powiatowej w Borku Starym. Nowy most o wymaganej szerokości i jednostronnym chodniku zastąpił stary i wąski, który powodował utrudnienia w ruchu. Inwestycja została sfinansowana z budżetu starostwa powiatowego w kwocie ponad 2 mln zł.

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi powiatowej przebiegającej przez Futomę. W ramach tej inwestycji na ponad 5 km odcinku drogi położono nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano 2 km nowego chodnika, przebudowano stare przepusty i udrożniono fosy. Całkowity koszt inwestycji, której inwestorem jest starostwo powiatowe to kwota ponad 4 mln zł.

Dobiegła końca przebudowa drogi gminnej Piątkowa „Łęg II”. Na ponad 300 metrowym odcinku drogi została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, usypane zostały pobocza i udrożnione fosy. W celu poprawy bezpieczeństwo zostały zamontowane bariery. Inwestycja dofinansowana z puli tzw. środków popowodziowych.

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej „koło Rząsy” w Futomie, gdzie została położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków funduszu sołeckiego.

Zakończono przebudowę drogi gminnej w Piątkowej przy granicy z Hartą. Prace obejmowały położenie nowej nawierzchni asfaltowej, usypanie i korektę poboczy oraz udrożnienie fos i przepustów. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków funduszu sołeckiego.

Za kwotę ponad 100 000,00 zł zakończono remont Stacji Uzdatniania Wody w Błażowej. Prace remontowe polegające na montażu filtra ze stali węglowej, kolumny napowietrzającej, pompy pośredniej, montażu rurociągów, armatury oraz roboty elektryczne wykonała firma REIN J. Cebulak z Rzeszowa przy współpracy Gospodarki Komunalne w Błażowej.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku komunalnego w Błażowej przy ul. 3-go Maja 61”. Zadanie zrealizuje firma FLOEN Adam Holender z siedzibą w Krośnie.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2018 złożono wniosek na utworzenie klubu dziecięcego „Maluszek”.

Złożono wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego „Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego”. Projekt ten zakłada m.in. doposażenie pracowni chemicznych, przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych naszej gminy na kwotę ponad 1mln 200 tys. zł.

Trwa realizacja projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa, Hyżne”. W ramach projektu zakupione zostały oprogramowania, komputery do obsługi e-dzienników w placówkach oświatowych, urządzenia do głosowania dla radnych oraz system nagłaśniający.

W szkołach zrealizowano projekt pn.: „Aktywna tablica”, którego założeniem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach wniosku zakupiono sprzęt komputerowy w tym monitory, tablice interaktywne, projektory.

W ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności do Ministerstwa Sportu i Turystyki złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw o charakterze sprawnościowym i strefy relaksu w miejscowości Błażowa”.

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożono wniosek o dofinansowanie remontu pomnika poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej – Batalionów Chłopskich.

Gmina Błażowa w ramach Programu Maluch + otrzymała dotację w wysokości 176 tyś. zł na utworzenie żłobka – Klub Malucha. Planowane otwarcie placówki to 1 września 2018 roku.

Podpisano umowę z firmą DARKON z Rzeszowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Błażowa przy ul. Zielonej, 3 –go Maja, Parkowej oraz Młynarskiej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31.08.2018 rok.

Miasto Przeworsk ogłosiło przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Miasta Przeworska i Gminy Błażowa”. Wykonawcy mogą składać oferty do dnia 23.03.2018 roku.

Trwają prace przy przebudowie budynku komunalnego w Błażowej przy ul. 3-go Maja 61. Planowany termin zakończenia prac budowlanych 30.04.2018 rok.

Do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie złożone zostały wnioski o środki finansowe na zrealizowanie zadania p.n.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” w następujących miejscowościach: Błażowa Dolna, Lecka, Piątkowa.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (intensywne opady deszczu) przewidziano do realizacji naprawę dróg w miejscowościach: Piątkowa, Lecka, Nowy Borek, Błażowa Dolna. Propozycje tych zadań zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania stosownego dofinansowania ze środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych.

W obecnym czasie rozpoczęto prace przy opracowywaniu dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w Nowym Borku – Przylasku.

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr 878 na odc. Tyczyn – Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz nr 835 na odc. Szklary – Dynów”. Koszt realizacji zadania wyniesie 1 966 770,00 brutto PLN. Termin wykonania całości zamówienia planowany na maj 2019 roku.

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 7 (działka nr ewidencyjny 7 obręb Piątkowa) w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa”. Do przetargu zgłoszono 6 ofert. Została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy STRABAG Sp. z o.o. za kwotę 573 933,17 brutto PLN. Pozyskane zostało dofinansowanie z Budżetu Państwa z Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Planowany termin zakończenia prac ustalono na 5.10. 2018 roku.

Opracowywana jest dokumentacja przetargowa na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach: Błażowa Dolna, Lecka, Piątkowa. Na wykonanie tego zadania pozyskane zostały środki z Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Realizowane są drobne inwestycje ze środków rad sołeckich.

Trwają prace remontowe związane z realizacją zadania: Adaptacja pomieszczeń na „ Klub dziecięcy Maluszek” w miejscowości Błażowa przy ulicy Armii Krajowej 11 w ramach którego zostaną wykonane roboty budowlane oraz budowa i wyposażenie placu zabaw. Inwestycja współfinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. W zakresie robót budowlanych firma „FLOEN” Adam Holender z siedzibą w Krośnie wykona prace dotyczące m.in.: instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej, robót wykończeniowych celem dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci w tym do wymogów budowlanych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Budową i wyposażeniem placu zabaw zajmuje się Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa MARPIS z siedzibą w Stobiernej. Na placu zabaw zostanie również wykonana bezpieczna nawierzchnia oraz ogrodzenie. Koszt zamówienia to około 180 000 PLN. Planowane otwarcie placówki to 1 września 2018 roku.

Trwają prace przy opracowywaniu dokumentacji technicznej na oświetlenie drogowe drogi wojewódzkiej nr 878 w Nowym Borku – Przylasek o długości około 1900 m.

W Sali widowiskowej GOK w Błażowej zakończyły się prace z zakresu realizacji zadania pn. „Dostawa urządzeń do monitoringu oraz dostawa krzeseł do sali widowiskowej GOK”. Sala została wyposażona w 160 foteli, zamontowano zestaw do monitoringu w skład którego wchodzą 4 kamery zewnętrzne. Łączny koszt to ponad 165 000 PLN. Zamówienie zrealizowano w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz poprawa dostępności do dóbr kultury w Gminie Błażowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego”, działanie 4.4. Kultura.

Podpisana umowa na realizację projektu 9.2.

Podpisano umowę o dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Całkowita wartość wydatków 99 999,00 PLN. Inwestycja sfinansowana zostanie z następujących źródeł: środki własne 50 099,00 PLN oraz dofinansowanie w kwocie 49 900,00 PLN.

Trwają prace przy wykonaniu odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Borek – Przylasek. W ramach zadania zostanie wykonana opaska odbojowa wokół budynku.

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy Błażowa wykonane są roboty budowlane przy adaptacji pomieszczeń w części budynku Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby przywracanego Posterunku Policji w Błażowej. Dojazd oraz parking zostały już wykonane. Planowany czas rozpoczęcia działalności placówki to połowa września.

Rozstrzygnięto przetargi na przebudowę dróg gminnych do gruntów rolnych i leśnych w miejscowościach:
– Błażowa Dolna – wykonawca- Zakład Usług Budowlano Transportowych Mazur Roman koszt 53 139,69 zł brutto;
– Lecka – wykonawca – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Błażowej koszt 111 597,65 zł brutto;
– Piątkowa – wykonawca – Zakład Usług Budowlano Transportowych Mazur Roman koszt 75 142,82 zł brutto.

4 września 2018 nastąpiło oficjalne otwarcie „Klubu dziecięcego Maluszek” zlokalizowanego w Błażowej przy ulicy Armii Krajowej 11. Do Klubu dziecięcego przyjęto dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat. Roboty budowlane wykonała firma „FLOEN” Adam Holender z siedzibą w Krośnie. Żłobek został wyposażony w plac zabaw realizacją, którego zajęła się Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa MARPIS z siedzibą w Stobiernej. Na placu zabaw została również wykonana bezpieczna nawierzchnia oraz ogrodzenie. Łączny koszt zamówienia to 179 537,77 zł.

Został wykonany parking o nawierzchni z kostki brukowej przy przedszkolu oraz Domu Parafialnym w Błażowej.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę dwóch dróg. Pierwsza to droga ,, Kozdrasiówka” zlokalizowana na działce numer ewidencyjny 820 w miejscowości Lecka w km 0+000-0+300. Druga droga ,,Nad Spółdzielnią do Husa” w km 0+000 -0+210 zlokalizowaną na działce numer ewidencyjny 2264 w miejscowości Piątkowa. Do przetargu zgłosiło się dwie firmy. Na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez firmę LUKA TRANS Łukasz Potoczny 36-245 Nozdrzec 47. Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 356 171,08 zł brutto. Na ten cel pozyskane zostało dofinansowanie od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 250 000 zł .Termin zakończenia prac wyznaczony jest na 31.10.2018.

W ranach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na ternie gminy Błażowa trwa montaż instalacji kolektorów słonecznych u mieszkańców biorących udział w projekcie. Wkrótce rozpocznie się montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

W dniu 5 września 2018 roku w auli Gimnazjum Publicznego w Błażowej, Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1, odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Przeworsku i Gminie Błażowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe. Przedmiotem spotkania było m.in.: omówienie zasad montażu instalacji kotłów na biomasę przez Wykonawcę SEMPER POWER z miejscowości Krupski Młyn, informacja o wysokości kolejnych transz wpłaty wkładu własnego, informacja o warunkach i terminach podpisywania umów oraz aneksów do umowy zasadniczej.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości obok budynku Domu Parafialnego w Błażowej zostanie wybudowany pomnik pn. ,,Lokalnym Bohaterom I Wojny Światowej”.

Pozyskane zostało dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Borku oraz budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej. Kwota dofinansowania to 90 000 zł na każdą inwestycję.

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Nowym Borku. Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Zadanie pierwsze obejmuje remont ścian piwnicznych i przyziemia oraz odwodnienia budynku. Drugie zadanie obejmuje termomodernizacją budynku szkoły.

Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o dofinasowanie zadnia pn. ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej”. Łączny koszt realizacji inwestycji wynosi 3 152 241,47 zł. Kwota dofinasowania o jaką ubiega się Gmina Błażowa wynosi 1 999 751,23 zł.

Trwa remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Piątkowej. Łączny koszt przebudowy wynosi 73 432,00 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 36 432,00 zł pozostała kwota potrzebna na realizację zadnia pochodzi z budżetu Gminy. Również w Remizie OSP w Nowym Borku trwa modernizacja budynku.

Dbając o bezpieczeństwo ruchu drogowego zainstalowane zostały bariery energochłonne w miejscowościach: Lecka – koło budynku OSP, Lecka Góra i koło Bobra, Błażowa Górna – nad rzeką, Błażowa – ul. Rzeczna i koło GOK, Futoma – Wólka.

Zamontowano nowe lampy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Błażowa, Futoma, Piątkowa oraz Błażowa Dolna.

Wykonano częściowy remont drogi powiatowej w Kąkolówce w ramach którego na odcinku około 300 m została położona nowa nawierzchnia asfaltowa.

Na drodze powiatowej numer 1422R w Nowym Borku i Błażowej Dolnej przebudowano zapadnięte studzienki kanalizacji deszczowej.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej