Rządowy program odbudowy zabytków

 

Burmistrz Błażowej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Błażowa
Nawiązując do Ogłoszenia nr 1/2022 i Ogłoszenia nr 1/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
( https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/).
w związku z uchwałą Nr LX/354/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie. restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2023 r. poz. 1153) Burmistrz Błażowej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Błażowa.
Na podstawie § 1 ust. 6 w/w Uchwały informuję, że do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Błażowa (szczegóły w załączonych dokumentach).
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Burmistrza Błażowej:
1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Błażowej, pl. Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa – pokój nr 9 (sekretariat).
2) korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
3) elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Błażowej /3jf5fyp15c/skrytka.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Błażowej.
Treść uchwały nr LX/354/2023 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Wszelkie pytania związane z naborem należy kierować do Referatu Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Mieniem. tel. 172301734. pon-pt w godz. 7.30-15.00.

Zarządzenie Nr 512/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 512/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 1 marca 2023 r. – Ogłoszenie o naborze

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej.

Karta oceny formalnej wniosku

Karta oceny merytorycznej wniosku

 

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej