System gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 01.05.2020 r. wprowadzone zostaje zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w kwocie 1 zł od osoby miesięcznie. Aby skorzystać ze zwolnienia właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji w której należy wskazać informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Nowy druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Gminy Błażowa w zakładce „Druki do pobrania” oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej
.
W celu weryfikacji zgodności informacji złożonej w deklaracji ze stanem faktycznym pracownicy urzędu mają prawo przeprowadzić oględziny nieruchomości.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zmianie uległy terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 r. wynoszą:

  • za I kwartał do dnia 28/29 lutego danego roku – za miesiąc styczeń i luty z dołu oraz za miesiąc marzec z góry;
  • za II kwartał do dnia 31 maja danego roku – za miesiąc kwiecień i maj z dołu oraz za miesiąc czerwiec z góry;
  • za III kwartał do dnia 31 sierpnia danego roku – za miesiąc lipiec i sierpień z dołu oraz za miesiąc wrzesień z góry;
  • za IV kwartał do dnia 30 listopada danego roku – za miesiąc październik i listopad
    z dołu oraz za miesiąc grudzień z góry.

Opłatę uiszczać można w kasie Urzędu Miejskiego w Błażowej lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Zmianie ulega termin składania deklaracji. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, urodzenie dziecka, itp.), zmiana adresu zamieszkania, kupno/sprzedaż nieruchomości, nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Bez zmian pozostaje termin złożenia pierwszej deklaracji, tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (nowopowstałe budynki mieszkalne, zakup nieruchomości).

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 19 zł miesięcznie od mieszkańca.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 01.01.2020 r. wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Błażowej oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz, na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie określa jej wysokości w drodze decyzji, stosując stawkę opłaty podwyższonej, która w Gminie Błażowa wynosi 38 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (np. punkty handlowe, lokale gastronomiczne, punkty świadczące usługi hotelarskie, itp.) odpady będą odbierane w oparciu o umowę podpisaną z podmiotem odbierającym odpady.

W ramach opłaty jest również możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz chemikaliów. Odpady te będą zbierane, tak jak dotychczas, w wyznaczonych punktach, 1 raz w roku. Termin ich odbioru zostanie podany do publicznej wiadomości w harmonogramie odbioru oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ponadto nieodpłatnie można oddawać następujące rodzaje odpadów:
– przeterminowane leki – będą jak dotychczas, do ustawionych pojemników w aptekach,
– zużyte baterie – można wrzucać do pojemników ustawionych w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Miejskim w Błażowej,
– świetlówki i żarówki energooszczędne – można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9,
– zużyte akumulatory – można oddać zbierającemu tego typu odpady lub zostawić bezpłatnie u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie sprzedaży i wymiany zużytych akumulatorów,
– odpady budowlane i rozbiórkowe, odbierane w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami mogą pochodzić wyłącznie z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, przez właściciela nieruchomości.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numerami: 172301723, 172301733, 172301734 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Błażowej – pokój nr 2.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej