Szkody powstałe w wyniku burzy gradowej

W związku z wystąpieniem szkód powstałych w wyniku burzy gradowej mającej miejsce dnia 22.06.2024 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że poszkodowani mieszkańcy Gminy Błażowa mają możliwość składania wniosków o pomoc finansową w formie:

 1. Pomocy doraźnej w gospodarstwach domowych do 6000 zł:

Pomoc doraźna w gospodarstwach domowych przysługuje rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które w związku z „zdarzeniem klęskowym” znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i nie mogą samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

Ww. pomoc przysługuje rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym w dniu wystąpienia „zdarzenia klęskowego” gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia i obejmuje wsparcie na zapewnienie najpilniejszych potrzeb bytowych.

 1. Pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku „zdarzeń klęskowych”:
 • do kwoty 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń;
 • do kwoty 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych), przyznawanej w związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarczych (niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych). Kwoty pomocy finansowej, przyznawane
  w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń.
 1. Do wystąpienia z wnioskiem o pomoc uprawnieni są:
 • właściciel budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego  lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego;
 • osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia;
 • osoba, na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania;
 • osoba, która jest dzierżawcą budynku gospodarczego.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu złożony nie później niż w terminie
30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej.

Wnioski można składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Błażowej pod adresem ul. 3 – go Maja 15, 36 – 030 Błażowa lub ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego.

Szczegółowe informacje na temat ww. form pomocy znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej