Turystyka leśna

Od zarania dziejów życie człowieka jest ściśle powiązane z lasem, który stanowił swego rodzaju ostoję dającą schronienie, budulec i wyżywienie. Wraz z rozwojem cywilizacji zmieniły się funkcje lasu. Zanieczyszczenie środowiska, życie w dużych aglomeracjach miejskich, codzienna gonitwa, praca w stresie to czynniki, które sprawiają, że człowiek coraz częściej szuka kontakt z naturą.

W latach międzywojennych rekreacyjna rola lasu była doceniana przez wszystkich, czego przejawem były modne wówczas majówki, czyli tłumne wypady do pobliskiego lasu. Coraz większą wagę przywiązywano do leczniczej funkcji lasów.

W ostatnich latach rozwija się nowa dziedzina turystyki polegająca na udostępnianiu zasobów leśnych. Na terenie lasu wytycza się ścieżki dydaktyczne oraz wyznacza się miejsca odpoczynku w postaci parkingów i przystanków turystycznych. na których istnieje możliwość np. zorganizowania ogniska.

Goszcząc na łonie natury warto pamiętać, że ciążą na nas pewne powinności i obowiązują zasady stosownego zachowania się w lesie. Pamiętajmy, że stałym zakazem wstępu objęte są: uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne, drzewostany nasienne, ostoje zwierząt oraz źródliska rzek i potoków. Trzeba też pamiętać, że ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie może odbywać się jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch. Również postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach specjalnie oznakowanych. Z kolei miłośnicy jazdy konnej w lesie muszą wiedzieć, że dopuszczalna jest ona tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego. Właściciele psów powinni koniecznie prowadzić je na smyczy.  Zabronione jest także:

– zanieczyszczanie gleby i wód;

– śmiecenie;

– rozkopywanie gruntu;

– niszczenie grzybów oraz grzybni;

– niszczenie lub uszkadzanie drzew, krzewów i innych roślin;

– niszczenie urządzeń turystycznych oraz znaków i tablic;

– zbieranie płodów runa leśnego w zabronionych, oznakowanych miejscach;

– biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

– wybieranie jaj i piskląt z gniazd, niszczenie lęgowisk i gniazd ptasich, a także legowisk, nor i mrowisk;

– płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt;

– palenie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu jest wykroczeniem;

– rozpalanie ognisk w lesie jest dopuszczalne jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

Dopilnujmy, by żar w ognisku bardzo dokładnie wygasić. Organizatorzy imprez masowych na terenie lasu muszą każdorazowo uzyskać na nie pisemną zgodę miejscowego nadleśniczego.

Obecność dużych kompleksów leśnych zachęca również do jednodniowych wypadów w celu zbierania grzybów, jagód leśnych itp., a warto w tym miejscu dopowiedzieć, że ¼ terenów gminy Błażowa to właśnie lasy.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej