Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 358/2022 Burmistrza Błażowej z dnia 05.05.2022 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Błażowa do roku 2030 – aktualizacja, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 10.06.2022 r. w następujący sposób :

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.blazowa.com.pl wraz z projektem strategii:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej, ul.  Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w sekretariacie urzędu.
  • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Błażowej, ul.  Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa (decyduje data wpływu do Urzędu),

2) elektronicznie w następujący sposób:

  • poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_blazowa
  • poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Błażowej, e-PUAP: /3jf5fyp15c/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@blazowa.com.pl

 

Konsultacje potrwają od 06.05.2022 r. do 10.06.2022 r.

Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

 

Strategia Rozwoju Gminy Błażowa do roku 2030

Zarządzenie nr 358 Burmistrza Błażowej

Formularz do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Błażowa do roku 2030 – aktualizacja

Formularz do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Błażowa do roku 2030 – aktualizacja

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego gminy Błażowa

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej