Zarządzenie Burmistrza Błażowej z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2022 zadań publicznych Gminy Błażowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Zarządzenie  Nr 364/2022
Burmistrza Błażowej
z dnia  10 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2022 zadań publicznych Gminy Błażowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/230/2021 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia  21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok  zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w formie wsparcia w 2022 roku zadań publicznych Gminy Błażowa w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 8000,00 zł.

§4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błażowej,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. na stronie internetowej Gminy.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Błażowej 

Jerzy Kocój

Zarządzenie nr 364/2022 Burmistrza Błażowej z dnia 10 maja 2022

 

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej