Zarządzenie Nr 242/2021 Burmistrza Błażowej z dnia 4 maja 2021 roku

Zarządzenie  Nr 242/2021
Burmistrza Błażowej
z dnia  4 maja 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 zadań publicznych Gminy Błażowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXIX/149/2020 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia  17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok  zarządzam, co następuje:
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w formie wsparcia w 2021 roku zadań publicznych Gminy Błażowa w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 2
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 3
Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 7000,00 zł.
§ 4
Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błażowej,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. na stronie internetowej Gminy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 236a

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej